lesshot:

Kim won jung
// photograph by less _kim tae kyun

lesshot:

Kim won jung

// photograph by less _kim tae kyun